نمره مردودي در دولت مردود/عبدالله سهرابي

از ديدن رتبه ٢٩ استان كوردستان در گزارش عملكرد سال ١٣٩٨در ميان ٣١ استان بسيار متاسف شدم  گرچه به وضوح قابل پيش بيني بود البته “سالي كه نيكو ست از بهارش پيدا ست” براساس شاخصهاي اماري از منابع رسمي اگر دولت بي تدبير در ٤ ساله نخست نمره تجديدي گرفت در ٤ ساله دوم مردود… ادامه خواندن نمره مردودي در دولت مردود/عبدالله سهرابي